Pazim

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych chcielibyśmy poinformować, że:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pazim Sp. z o.o., pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pazim.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody - Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w przypadku realizacji umowy będą:
• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
• Bank,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy,
8) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,
9) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
11) Hotel należy do grupy sieci hoteli Radisson Hotel Group i przekazuje dane osobowe swoich gości do centrali sieci hoteli na terenie EOG.Pazim

Dear Sir, Madam,
Pursuant to Art. 13 of the General Regulation on the Protection of Personal Data, 27 April 2016 (Journal of Laws UE L 119 of 4 May 2016), you are hereby informed that:

1) the administrator of your personal data is Pazim Sp. z o.o., pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,
2) contact with the Data Protection Officer is via iod@pazim.pl,
3) your personal data will be processed for the purpose of performing the agreement, booking accommodation, realization of hotel and other services provided by Pazim Sp. z o.o. pursuant to Art. 6 para. 1 (b) of the General Regulation on the Protection of Personal Data, 27 April 2016 and for the purpose of marketing our products and services pursuant to Art. 6 para. 1 (f) of the General Regulation on the Protection of Personal Data, 27 April 2016, if it was agreed before within the legitimate interest of the administrator, namely direct marketing,
4) the recipients of your personal data will be:
• those entities tasked with carrying out your requests,
• the bank.

5) your personal data will be stored for a period of 6 years,
6) you have the right to request access to your personal data from the administrator, the right to correct, delete or limit the data processing and the right to transfer data,
7) you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority,
8) providing personal data is voluntary; however, failure to do so may result in the refusal to conclude the agreement,
9)The hotel belongs to the Radisson Hotel Group and sends its guests’ personal data on to the headquarters of the hotel chain within the EEA.